IFTTT

通过 @IFTTT 订阅RSS

与诸多 Telegram 服务接入方式相同,IFTTT 是通过 @IFTTT 这个 bot 接入 Telegram 的。要将你的 Telegram 用户绑定到 IFTTT 上,只需登录 IFTTT 后访问 IFTTT 的 Telegram ...